Chương trình được cùng tại trợ từ Tiền của Liên minh châu Âu
Quỹ hồi hương châu Âu

Kdo jsme


Cục quản lý trại tỵ nạn thuộc Bộ nội vụ thực hiện Chương trình tự nguyện hồi hương cùng hợp tác với các tổ chức quốc tế và phi lợi nhuận trên cơ sở Điều 54a Luật số 325/1999 Sb. về tỵ nạn từ năm 1996.
Cục quản lý trại tỵ nạn SUZ trước hết là người điều hành các Trung tâm tiếp nhận, cư trú và hòa nhập người tỵ nạn cũng như các cơ sở giam giữ người nước ngoài. Trong các trung tâm đó tổ chức cung cấp trước hết là việc ăn, ở, các dịch vụ tâm lý, xã hội và giáo dục. Cục quản lý SUZ cũng là cơ quan điều hành các Trung tâm tư vấn, thông tin và đào tạo hỗ trợ người nước ngoài hội nhập tại tám tỉnh thành trong cả nước.

Bạn có thể truy cập thông tin chi tiết về hoạt động của Cục quản lý trại tỵ nạn tại địa chỉ www.suz.cz